Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Nicolae-miroslav Petrețchi, candidat D Maramures alegeri 2016
Nicolae-miroslav Petrețchi
 > Sumar  > Declarații
Declarații
Exemplu: "pensii", "taxe", etc
11.
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Decretului-lege nr.118/1990, în sensul stabilirii unor noi categorii de beneficiari, şi anume persoanele care s-au născut sau se aflau în perioada intrauterină în perioada 6 septembrie 1940 - 6 martie 1945. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 28 aprilie 2015 şi-au înregistrat prezenţa 23 de deputaţi, din totalul de 24 de membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 18 martie 2015. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative. mulţumesc.
09 Nov 2015  Sursa: stenograme parlament
12.
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare acordul unui sprijin material pentru nou-născuţi, constând în produse de îmbrăcăminte şi de îngrijire la valoarea indicatorului social de referinţă, care este de 500 de lei. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 de deputaţi, din totalul de 24 de membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 4 martie 2015. Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative. mulţumesc.
09 Nov 2015  Sursa: stenograme parlament
13.
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Modernizarea administraţiei publice româneşti este unul dintre obiectivele majore ale guvernelor ce s-au succedat în ultimii ani. Un exemplu în acest sens este proiectul derulat de Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice în vederea promovării funcţiei administratorului public, funcţie instituţionalizată prin Legea nr. 286/2006. Inspirată din modelul american al city managerului (aceasta este denumirea iniţială a funcţiei), aceasta îşi propune crească profesionalismul la nivelul administraţiei publice locale din România şi asigure separarea palierului politic de cel administrativ. Omologul city managerului american în cadrul sistemului administrativ românesc este administratorul public. Funcţia a fost introdusă prin Legea nr.286/2006 de modificare a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001. Potrivit acesteia, "la nivelul comunelor şi oraşelor, primarul poate propune consiliului local înfiinţarea funcţiei de administrator public, în limita numărului maxim de posturi aprobate. Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se face de primar, pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice, aprobate de consiliul local. Numirea în funcţie se face pe bază de concurs. Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de management încheiat în acest sens cu primarul, atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local". Procedura este aceeaşi şi la nivelul judeţelor. Referitor la statutul administratorului public, acesta nu are calitatea de funcţionar public la nivelul aparatului de specialitate al primarului, ci are calitatea de personal contractual, după cum rezultă din prevederile legale care menţionează încheierea unui contract de management între primar şi administrator, în baza căruia acesta din urmă îşi va exercita atribuţiile. Din discuţiile purtate cu reprezentanţii Asociaţiei Administratorilor Publici din România, persoană juridică română, profesională, nonguvernamentală, nonprofit, apolitică şi independentă, ce este constituită din persoane numite în funcţia de administrator public, indiferent de rangul UAT, s-a desprins necesitatea modificării şi completării Legii nr.215 din 23.04.2001 privind Legea administraţiei publice locale (Legea nr.286 din 18 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale), fapt pentru care ataşez la prezenta un draft cu intenţie de modificare legislativă. Fac menţiunea scopul declarat al Asociaţiei Administratorilor Publici din România este: de a crea cadrul formal şi relaţional care încurajeze şi faciliteze comunicarea între administratorii publici, cât şi între aceştia şi autorităţi, societatea civilă şi mediul de afaceri; de a organiza şi susţine în formele cele mai adecvate schimburile de informaţii şi experienţă între membri, respectiv între Asociaţie şi alte entităţi, cât şi formarea profesională a membrilor; de a manifesta disponibilitatea administratorilor publici de colaborare cu autorităţile administraţiei locale şi centrale în sens consultativ pentru derularea de proiecte comune, diseminarea celor mai bune practici, promovarea excelenţei în managementul public; de a contribui la promovarea managementului profesional în unităţile administrativ-teritoriale, la cunoaşterea diverselor strategii de dezvoltare durabilă, a problemelor lor, dar şi a soluţiilor pe termen scurt ale acestora. Ţin subliniez faptul este foarte important aducem îmbunătăţiri Legii nr.215 pentru statuarea funcţiei de administrator public şi înfiinţarea unui corp de elită al administratorului public la nivel naţional pentru a deveni factor de succes pentru un management eficient la nivel local şi solicit pe această cale sprijinul dumneavoastră în vederea realizării acestui deziderat. mulţumesc. Deputat Virgil Delureanu, Colegiul nr. 4, Olt.
17 Mar 2015  Sursa: stenograme parlament
14.
: "Modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat pentru ca plata ajutoarelor sociale se facă direct primăriilor" Combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale este un obiectiv major. Pe lângă dezvoltarea economică şi creşterea numărului de locuri de muncă mai bine plătite, menite elimine sărăcia, asistenţa socială este oferită, la fel ca în majoritatea ţărilor europene, pentru a-i ajuta pe cei mai nevoiaşi. Venitul minim garantat a fost introdus ca instrument de securitate socială din cauza ratei din ce în ce mai mari a sărăciei, ca urmare a tranziţiei României şi a reformelor economice asociate. Prin modificări legislative plata ajutorului social a fost preluată la bugetul de stat, prin intermediul bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Plata efectivă a ajutorului social a fost asigurată astfel la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale de către agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Plata ajutorului social se realizează, după caz, în funcţie de opţiunea beneficiarului, pe bază de mandat poştal, în cont curent personal sau în cont de card. Ajutorul social, în condiţiile prezentei legi, se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia. Cererea de acordare a ajutorului social şi declaraţia pe propria răspundere se înregistrează la primarul localităţii în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa titularul. Stabilirea dreptului la ajutorul social şi a cuantumului acestuia se face prin dispoziţie scrisă a primarului. Primarii au obligaţia întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, ţină evidenţa efectuării acestor ore şi asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. De asemenea, primarul are obligaţia afişeze planul de acţiuni sau de lucrări de interes local prevăzut, lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi persoanele care urmează efectueze acţiuni sau lucrări de interes local, transmită aceste documente agenţiilor pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în luna următoare aprobării acestora prin hotărâre a consiliului local. Începând cu anul 2012, pentru menţinerea dreptului la ajutorul social, familiile şi persoanele singure beneficiare, cu drepturi stabilite de cel puţin 6 luni, au obligaţia îşi achite impozitele şi taxele faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Ţinând cont de cele prezentate consider benefic ca banii pentru plata ajutorului social se aloce direct unităţilor administrativ-teritoriale de către agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi nu în funcţie de opţiunea beneficiarului, primăriile având posibilitatea gestionarii mult mai eficiente a acestor ajutoare şi, implicit, un control mai bun în ceea ce priveşte asigurarea achitării obligaţiilor legale de către beneficiarii de ajutor social, având în vedere pe plan local se cunoaşte în detaliu fiecare caz în parte, şi solicit sprijinul dumneavoastră în realizarea demersului meu de a aduce modificări Legii venitului minim garantat.
24 Feb 2015  Sursa: stenograme parlament
15.
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Declaraţia politică de astăzi se intitulează "Eficienţa Programului anual european de ajutorare a persoanelor defavorizate faţă de Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate în ceea ce priveşte distribuirea ajutoarelor alimentare". Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Programul anual european de ajutorare a persoanelor defavorizate 2013, prin care au fost distribuite produse alimentare a fost finanţat din Fondul European de Garantare Agricolă, prin Ministerul Agriculturii - Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură, funcţionând în baza Hotărârii Guvernului nr.600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european, ulterior modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr.950/2012. Începând cu anul 2014 distribuirea ajutoarelor alimentare către persoanele eligibile s-a realizat în cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate în baza cuponului individual transmis prin Poşta Română către beneficiarii programului, potrivit Hotărârii Guvernului nr.799/2014. Pentru implementarea Programului Operaţional de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate au fost transferate atribuţiile de la Ministerul Agriculturii, prin APIA, către Ministerul Fondurilor Europene, iar la nivel de judeţ de la consiliile judeţene către instituţiile prefectului. Acest fapt a avut ca efect distribuirea greoaie prin Poşta Română a cupoanelor individuale, transferul atribuţiilor între instituţiile menţionate a determinat distribuirea produselor cu întârziere către centrele de distribuţie ale primăriilor, respectiv beneficiarii finali, fapt pentru care solicit sprijinul dumneavoastră şi al Guvernului pentru reimplicarea autorităţilor şi instituţiilor care au asigurat implementarea Programului European pentru Persoanele Defavorizate în perioada 2007-2013, care eventual se mai poate perfecta şi care şi-a dovedit eficienţa, astfel încât distribuţia către beneficiari a produselor alimentare fie cât mai eficientă, fără mari întârzieri. Deputat Colegiul 4 Balş, Virgil Delureanu. Mulţumesc, domnule preşedinte.
17 Feb 2015  Sursa: stenograme parlament
16.
: "Sprijinirea cetăţenilor care solicită acordarea pensiei sau a altor tipuri de prestaţii sociale ce fac obiectul Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice prin înfiinţarea la nivelul administraţiei publice locale din comune şi oraşe a unui compartiment de pensii" Declaraţia mea politică se referă la necesitatea înfiinţării la nivelul administraţiei publice locale din comune şi oraşe a unor compartimente de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. Dintre motivele care stau la baza necesităţii înfiinţării unor astfel de compartimente enumăr: numărul mare de solicitări din partea beneficiarilor, cât şi a potenţialilor beneficiari de pensii şi alte drepturi sociale; vârsta şi starea de sănătate a solicitanţilor; distanţele mari între localitatea de domiciliu a solicitantului şi casa teritorială şi sectorială de pensii; lipsa mijloacelor de transport în mediul rural şi costul ridicat al transportului până la casa judeţeană de pensii; aglomeraţia de la ghişeele caselor de pensii; cheltuieli suplimentare din bugetul familiei pentru persoanele cu venituri limitate sau chiar fără venituri; numărul de deplasări care trebuie făcute de solicitant cu mijlocul de transport în comun la solicitarea casei teritoriale sau sectoriale de pensii a unor noi documente pentru completarea dosarului. Având în vedere cele menţionate, solicit sprijinul dumneavoastră pentru iniţierea şi susţinerea unui proiect de lege pentru înfiinţarea la nivelul administraţiei publice locale din comune şi oraşe, a unui compartiment de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ce fac obiectul Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
25 Mar 2014  Sursa: stenograme parlament
17.
: "Rezolvarea unor situaţii în cazul în care rămân cantităţi de produse alimentare nedistribuite în cadrul Programului anual european de ajutorare a persoanelor defavorizate" Pentru punerea în aplicare a actelor normative prin care Uniunea Europeană a acordat ajutoarele alimentare, Guvernul României a aprobat, în anul 2009, H.G. nr.600 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european, hotărâre care a creat cadrul juridic şi organizatoric pentru această acţiune. Categoriile de persoane cele mai defavorizate au fost stabilite prin art.3 din H.G. nr.600/2009, articol care a fost modificat prin H.G. nr.950/2012, aceste categorii de beneficiari sunt cele din evidenţa instituţiilor publice. Potrivit normelor legale, produsele alimentare rămase în stoc după distribuirea către persoanele din listele iniţiale validate de către Consiliul judeţean vor fi distribuite persoanelor eligibile definite conform H.G. nr. 600/2009, modificată şi completată prin H.G. nr. 950/2012, înscrise pe listele suplimentare. În situaţia în care după distribuirea produselor alimentare persoanelor înscrise pe listele suplimentare rămân cantităţi de produse alimentare nedistribuite, acestea vor fi distribuite prin dispoziţie a primarului, înăuntrul termenului de valabilitate, până la distribuirea integrală a cantităţii livrate primăriei, persoanelor eligibile definite conform H.G. nr. 600/2009, modificată şi completată prin H.G. nr. 950/2012, cunoscute pe plan local ca având o situaţie deosebit de precară, fără a depăşi cantitatea pe produs alimentar ce revine fiecărui beneficiar din lista iniţială validată de către Consiliul judeţean. După rezolvarea acestor situaţii, în cazul în care rămân cantităţi de produse alimentare nedistribuite propun amendarea H.G. nr. 600/2009, modificată şi completată prin H.G. nr. 950/2012, astfel încât se creeze cadrul legal ca aceste cantităţi nu mai fie reîmpărţite în mod egal şi distribuite persoanelor eligibile prevăzute de hotărârea de Guvern până la distribuirea integrală a cantităţii livrate şi poată fie transferate centrelor de asistenţă socială de pe raza judeţului în cauză.
11 Mar 2014  Sursa: stenograme parlament
18.
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Declaraţia politică se intitulează "Lărgirea sferei cetăţenilor care pot beneficia de ajutoare alimentare" şi care nu se regăsesc în categoriile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare, destinate categoriilor de personal cele mai defavorizate din România, şi atribuţiile instituţiilor implicate în Planul European, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.950/2012. Ajutoarele alimentare de la Uniunea Europeană constituie un sprijin bine-venit pentru multe categorii de persoane defavorizate. Pentru punerea în aplicare a actelor normative prin care Uniunea Europeană a acordat ajutoarele alimentare, Guvernul României a aprobat, în anul 2009, Hotărârea Guvernului nr.600 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare, destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România, şi atribuţiile instituţiilor implicate în Planul European, hotărâre care a creat cadrul juridic şi organizatoric pentru această acţiune. Categoriile de persoane cele mai defavorizate au fost stabilite prin articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr.600/2009, articol care a fost modificat prin Hotărârea Guvernului nr.950/2012. Aceste categorii de beneficiari sunt cele din evidenţa instituţiilor publice. Din discuţiile purtate în teritoriu au fost constatate nemulţumiri în rândul multor cetăţeni care, deşi trăiesc în condiţii grele, nu pot beneficia de ajutorul Uniunii Europene. Precizăm faptul , în anumite condiţii, orice persoană, indiferent de situaţia ei particulară, poate deveni săracă pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp. În cazul unor persoane există riscul de a cădea în prăpastia sărăciei. Este vorba de persoanele ale căror caracteristici fizice, psihice, educaţionale le îngreunează accesul la bunăstare. Sărăcia este mai frecventă în rândul persoanelor care trăiesc în gospodăriile cu copii minori, dependenţi de părinţi sau alte persoane care îi întreţin. Sunt situaţii atipice, când anumite persoane nu pot obţine încadrarea în grad de handicap, deşi sunt imobilizate. Nu pot muncească terenul pe care îl au în proprietate, nu pot obţine alte venituri, prin cultivare, închiriere, vânzare sau alte activităţi. De asemenea, sunt situaţii când multe familii care au în componenţă persoane vârstnice, bolnave, copii minori, nu pot avea acces la niciun ajutor social şi nici la produsele alimentare distribuite de la Uniunea Europeană, deoarece la calcularea veniturilor se iau în calcul diferite bunuri pe care le pot avea doar ipotetic, virtual. În ceea ce priveşte bunurile pe care le deţin, precizăm nu în toate cazurile acestea aduc venituri, deoarece nu pot fi vândute, închiriate sau arendate. Pentru a înlătura această mare nedreptate făcută cetăţenilor aflaţi în situaţii grele, solicit sprijinul dumneavoastră pentru amendarea de către Guvern a articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr.600/2009, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.950/2012. Prin amendamentul propus, solicit rezolvarea acestor situaţii excepţionale, prin împuternicirea primarilor localităţilor aprobe acordarea acestor ajutoare pentru aceşti cetăţeni. Primarii cunosc, prin funcţionarii aparatului propriu de specialitate, situaţiile atipice, care nu au cadru legislativ pentru a le rezolva. Deputat Colegiul nr.4, Balş, judeţul Olt, Virgil Delureanu. Mulţumesc.
11 Feb 2014  Sursa: stenograme parlament
19.
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Declaraţia politică se intitulează: "O şansă pentru persoanele sărace care nu se încadrează în categoriile de acordare de ajutor social în temeiul Legii nr.416/2001" Aproape trei sferturi dintre săraci se află în mediul rural, iar riscul sărăciei este mult mai ridicat în cadrul acestui mediu de rezidenţă, însă în urban sărăcia este mai accentuată. Ca deputat ales pe Colegiul 4 - Olt, vreau transmit mesajul unor oameni care sunt nemulţumiţi de faptul , deşi se află într-o stare de sărăcie cruntă, nu beneficiază de niciun ajutor social, acordat în temeiul Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. Din discuţiile avute cu mai multe persoane nevoiaşe, precum şi cu mulţi primari, am desprins următoarele nemulţumiri pe care le-am raportat la Legea nr.415/2001 şi la Hotărârea nr.50/2011 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat: nu se ia în consideraţie ca venituri contravaloarea de piaţă a păsărilor şi a animalelor mici, având în vedere ca acestea sunt întreţinute cu produsele agricole de pe terenurile ale căror venituri au fost luate în consideraţie; se elimine condiţionarea deţinerii în proprietate/folosinţă a suprafeţei de teren intravilan mai mare de 2000 mp în zona rurală şi 1000 mp în zona urbană, pentru acordarea ajutorului social; se ia în considerare veniturile obţinute de pe suprafeţele de teren agricol extravilan şi terenurile agricole intravilane, şi nu existenţa suprafeţelor ca atare; veniturile pe terenurile agricole, pe care primăriile le iau în considerare, trebuie fie media contravalorii produselor pe care le primesc în cadrul arendei, reprezentând venitul net pe hectar; aceste venituri fie stabilite de către consiliul local al fiecărei unităţi administrativ-teritoriale; nu se ia în considerare, în cadrul veniturilor, sumele acordate de către APIA, acestea fiind cheltuieli în procesul de producţie. Ţin subliniez faptul este foarte important aducem îmbunătăţiri legii, pentru se regăsesc oameni în situaţii disperate, fără niciun ajutor, din cauza faptului nu se încadrează în nicio categorie care le permită beneficieze de ajutorul social acordat în temeiul Legii nr.416/2001, din considerentele prezentate. Solicit pe această cale sprijinul dumneavoastră în vederea realizării demersului meu de a contribui la perfectarea Legii nr.416/2001 şi a normelor metodologice de aplicare a venitului minim garantat. Deputat Colegiul nr.4 Balş - Olt, Delureanu Virgil. mulţumesc.
15 Oct 2013  Sursa: stenograme parlament
20.
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Declaraţia politică se intitulează: "Salvaţi de la faliment SMR Balş!". În cei opt ani de guvernare a PDL, în România, au pătruns puţini investitori străini, datorită nesiguranţei, ambiţiei şi, nu în ultimul rând, a lui Traian Băsescu. SMR Balş este una din cele mai mari fabrici din România. A fost înfiinţată în anul 1967, a fost extinsă în mai multe etape de dezvoltare între anii 1967-1990 şi este cunoscută, până în prezent, ca unul din principalii furnizori de material rulant pe plan mondial. Începând cu luna septembrie 1999, firma a fost privatizată, devenind o firmă cu capital privat românesc 100%, principalul acţionar fiind Investiţii Industriale S.A. Bucureşti. Platforma industrială SMR Balş produce următoarele categorii de produse: oţel lingou de diferite categorii; piese turnate; piese forjate şi matriţate; piese prelucrate mecanic; piese sudate. Deşi dispune de personal calificat, de un amplasament foarte bun, platforma industrială are sediul în oraşul Balş, judeţul Olt şi se află amplasată la drumul european E70, la jumătatea distanţei dintre Craiova şi Slatina. Are o suprafaţă totală a amplasamentului de 552.400 mp, din care suprafaţa construită 266.700 mp. Situaţia actuală a SMR Balş este una dramatică, sindicatele şi managerul întreprinderii ţin cu greu pe linia de plutire această fabrică în care lucrează aproape 1000 de muncitori. Ţin subliniez faptul , pe lângă importanţa pentru regiune a acestei fabrici, aceasta are un potenţial uriaş de dezvoltare, potenţial ce poate fi pus în valoare de către un investitor. Ca deputat ales pe Colegiul 4 Balş, îi asigur pe cetăţeni voi implica şi voi face toate demersurile necesare pentru a salva această fabrică cu o suprafaţă construită pe care puţine fabrici în România o deţin şi care are un rol vital în economia regiunii. Solicit, pe această cale, sprijinul dumneavoastră în vederea realizării demersului meu de a contribui la salvarea unei fabrici care poate redeveni emblemă a industriei româneşti. Deputat Virgil Delureanu, Colegiul 4 Balş, judeţul Olt. mulţumesc.
24 Sep 2013  Sursa: stenograme parlament
Prev / Next