Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Iulia-maria Trif, candidat D Cluj alegeri 2016
Iulia-maria Trif
 > Sumar  > Declarații
Declarații
Exemplu: "pensii", "taxe", etc
1.
: Senatul României, în calitate de prima Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 18 martie 2015. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.16 din Legea nr.383/2013, cu un nou alineat care reglementează inspecţia tehnică periodică a mijloacelor de transport autopropulsate care efectuează transportul stupilor în pastoral, înregistrarea, înmatricularea acestora, precum şi certificarea încadrării în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere. Potrivit prevederilor art.61 şi a art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a examinat proiectul de lege sus-menţionat în şedinţa din 8 octombrie 2015, iar Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a examinat proiectul de lege în şedinţa din 12 mai 2015. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de membrii celor două comisii, s-a hotărât cu unanimitate de voturi la Comisia pentru agricultură, şi cu majoritate la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, se propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, raportul de respingere a Proiectului de Lege pentru completarea art.16 din Legea apiculturii nr.383/2013, întrucât modificările propuse sunt în contradicţie atât cu prevederile legislaţiei naţionale, cât şi cu cele ale legislaţiei europene, în ceea ce priveşte periodicitatea de efectuare a inspecţiei tehnice periodice pentru vehiculele, cum ar fi autovehiculele remorci, semiremorci, destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maxim autorizată mai mare de 3,5 tone. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. mulţumesc.
15 Jun 2016  Sursa: stenograme parlament
2.
: Propunerea legislativă are ca obiect modificarea art. III din Legea nr.122/2014 pentru completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în sensul exceptării de la interdicţia acordării subvenţiei agricole a terenurilor aferente fostelor amenajări piscicole aflate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", incluse în planul de renaturare. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă. La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul negativ al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii comisiilor, s-a hotărât cu unanimitate de voturi se supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea Propunerii legislative pentru modificarea art. III din Legea nr.122/2014 pentru completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.
15 Jun 2016  Sursa: stenograme parlament
3.
: Deputat PSD Liviu Harbuz, deputat de Neamţ. Doamnă preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Compania Judeţeană "Apa Serv" S.A. Neamţ este, în temeiul Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, din 10 august 2009, operatorul regional al sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare din aria de delegare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Neamţ". Municipiul Piatra Neamţ şi comunele învecinate sunt alimentate cu apă potabilă din două captări: 1. Captarea din lacul Vaduri - captare de adâncime; 2. Captarea din lacul de acumulare Bâtca Doamnei - captare de suprafaţă. Începând cu data de 2 februarie 2016, în urma depistării apariţiei bacteriei clostridium perfringens în apa lacului Bâtca Doamnei, a fost luată de către Compania "Apa Serv" decizia de sistare a captării din această sursă, fiind adoptată soluţia de a se alimenta municipiul Piatra Neamţ şi comunele învecinate - Dumbrava Roşie, Săvineşti, Roznov, Zăneşti, Podoleni - cu apă potabilă numai din sursa subterană de la Vaduri. Din cauza solicitării suplimentare a magistralelor de aducţiune din Vaduri spre oraş a fost necesară mărirea presiunii apei pompate prin aceste conducte, pentru asigurarea necesarului de apă în municipiul Piatra Neamţ şi comunele adiacente. Captarea Vaduri cuprinde două fronturi de captare şi două magistrale de aducţiune cu o lungime de aproximativ 7 km fiecare, realizate din tuburi de beton precomprimat, una pusă în funcţiune în anul 1974, alta în anul 1975, ambele conducte având în prezent durata de viaţă depăşită, ele având o durată normată de funcţionare de maximum 36 de ani. Magistrala numărul 1 a fost reabilitată prin Proiectul Major "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ", contractul de lucrări CL1 propus pe o lungime de 6,9 km, din care au fost realizaţi 4,7 km. Diferenţa de 2,2 km nu a putut fi realizată, întrucât strada Petru Movilă se afla sub incidenţa proiectului de modernizare - proiect POR - ADR Nord Est, care se suprapunea cu traseul propus pentru conducta magistrală. Magistrala numărul 2 nu a fost cuprinsă în proiectele cu contribuţie din fonduri europene, deşi au fost solicitări din partea companiei pentru reabilitarea ei. După data de 2 februarie 2016, întrucât alimentarea cu apă s-a făcut doar pe cele două fronturi de captare din Vaduri şi pe cele două magistrale, au apărut aproape zilnic în jur de 15-20 de avarii în reţeaua de alimentare cu apă potabilă din municipiu şi comunele învecinate. Pentru a putea interveni pentru rezolvarea avariilor pe aceste magistrale, se impune oprirea alimentării oraşului şi a comunelor învecinate pe o perioadă de minimum 48 ore. Cele 6 rezervoare existente pot asigura rezerva de apă necesară pentru populaţie doar pentru 6, maximum 8 ore. În această situaţie, atunci când se intervine pentru remedierea avariilor pe magistrală, populaţia municipiului rămâne fără apă. Criza apei potabile din Piatra Neamţ a generat o revoltă publică fără precedent. În urma studiilor efectuate, singura soluţie ca în anul 2016 nu ne mai confruntăm cu situaţii fără soluţii, situaţii cu risc social major, s-a concluzionat este necesară finanţarea reabilitării reţelei de alimentare cu apă cu suma de aproximativ 9 milioane de lei. Comunitatea din Piatra Neamţ are aşteptări foarte mari de la decizia guvernamentală care va soluţiona criza apei potabile din oraş. Guvernul trebuie găsească soluţii în cel mai scurt termen în vederea soluţionării crizei apei potabile din municipiul Piatra Neamţ. mulţumesc.
17 Mar 2016  Sursa: stenograme parlament
4.
: Îmi cer scuze faţă de domnul Varga. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei nr. 3 şi a Anexelor nr. 3.30, respectiv 8.11 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare. În şedinţa din 3 februarie 2016, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea propunerii legislative la comisie, în vederea examinării şi depunerii unui nou raport. Iniţiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea Anexelor nr. 3 şi 3.30 şi 8.11 la Legea nr. 48/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea corectării şi a soluţionării cererilor privind retrocedarea unor suprafeţe de teren persoanelor îndreptăţite. În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii prezenţi la lucrări au hotărât cu unanimitate de voturi supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Propunerea legislativă pentru modificarea anexelor din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.
16 Mar 2016  Sursa: stenograme parlament
5.
: Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere cu Propunerea legislativă privind acordarea unui sprijin direct al statului asociaţiilor de producători viticoli care deţin şi exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile şi pentru încurajarea valorificării producţiei de vin. În şedinţa din 11 februarie 2015, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea propunerii legislative la comisie, în vederea examinării şi întocmirii unui nou raport. Propunerea legislativă, potrivit art. 75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art. 92 alin.(9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. La dezbaterea proiectului, a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate de membrii comisiei, s-a hotărât în unanimitate se supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Propunerii legislative privind acordarea unui sprijin direct al statului asociaţiilor de producători viticoli care deţin şi exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile şi pentru încurajarea valorificării producţiei de vin, cu amendamentele admise prevăzute în anexa care face parte din prezentul raport. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederile art. 73 din Constituţia României, republicată. Mulţumesc.
16 Mar 2016  Sursa: stenograme parlament
6.
: Dacă am respinge acest amendament, am face o mare greşeală, pentru , de fapt, nu am face decât blocăm accesul pentru a aplica pentru foarte mulţi care sunt în procese cu AFIR-ul pe nişte proceduri aberante şi pe nişte piedici în ceea ce înseamnă accesarea fondurilor europene, motiv pentru care susţin ca acest amendament rămână aşa cum este el formulat.
16 Mar 2016  Sursa: stenograme parlament
7.
: Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului financiar general pentru gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, a politicii comune de pescuit şi a politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020, cât şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, în vederea asigurării măsurilor adecvate care determine absorbţia rapidă a fondurilor europene alocate ţării noastre, în scopul finalizării investiţiilor din agricultură şi pescuit. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu amendamentele admise din prezenta anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.
16 Mar 2016  Sursa: stenograme parlament
8.
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, PL-x 177/2009. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de membrii celor două comisii s-a hotărât, în unanimitate de voturi, se propună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare raportul de respingere a proiectului de lege. În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.
15 Feb 2016  Sursa: stenograme parlament
9.
: Domnule preşedinte, Dragi colegi, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice din Camera Deputaţilor a votat marţi, 8 decembrie, Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar, o iniţiativă al cărei iniţiator sunt, alături de 136 de deputaţi şi senatori, inclusiv toţi parlamentarii de profesie medic veterinar. Legea privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar nu este o lege nouă. Mulţumită implicării parlamentarilor de profesie, un astfel de act normativ îşi face efectele încă din 1998, cu peticiri şi cu modificări succesive pe care actuala propunere legislativă le armonizează cu actualele prevederi europene, pe care suntem obligaţi le transpunem în legislaţia naţională. O nouă formă a legii nu este un moft al cuiva, este o necesitate pentru ca profesioniştii din medicina veterinară şi instituţiile care depind de activitatea lor poată funcţiona în baza legislaţiei comunitare. Legea privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar a fost elaborată împreună cu colegii medici veterinari, membri ai Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor Veterinari şi s-a aflat în dezbatere publică timp de şase luni. Forma actuală, dar şi cea iniţială a Legii privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar nu include nicio prevedere care conducă, direct sau indirect, la o scumpire a tratamentelor sau a asistenţei veterinare sau vreun impact în ceea ce înseamnă libertatea circulaţiei mărfurilor. Dimpotrivă, permite şi uşurează activitatea agenţilor comerciali oneşti, oferind totodată clarificări legislative necesare exercitării acestei profesii liberale. Mai mult, noua lege permite controlul şi monitorizarea de către instituţiile statului a modului în care se administrează medicamentele şi suplimentele veterinare, pentru a evita, pe viitor, orice implicare a României în scandaluri alimentare cu repercusiuni grave. Din păcate, exact acest element îi nemulţumeşte pe marii producători şi importatori de medicamente de uz veterinar care, în acest moment, şi-au construit un adevărat monopol în piaţă şi pe care şi-l apără cu orice preţ, inclusiv apelând la manevre de manipulare şi exercitând presiuni atât asupra semnatarilor iniţiativei legislative, cât şi asupra Biroului Executiv Naţional al Colegiului Medicilor Veterinari, începând de la încercări de mituire până la ameninţări, provocări şi campanii de presă murdare. Un alt aspect care consider trebuie clarificat este existenţa unei teme false, prezentată abil în spaţiul public, conform căreia legea aflată acum în procedură de adoptare ar destabiliza piaţa medicamentelor de uz veterinar. De fapt, industria medicamentelor este deranjată de interzicerea comercializării în farmacii la liber, a produselor injectabile şi a produselor biologice, dar şi de obligativitatea societăţilor comerciale - cabinete veterinare de asistenţă şi farmacii veterinare - de a avea în componenţa acţionariatului medici veterinari care deţină 51% din acţiuni în cazul asistenţei şi minim un acţionar medic veterinar, care poate deţină de la 0,01% până la 100% din acţiuni în cazul farmaciilor. În final, dori precizez sunt mândru sunt medic veterinar, o profesie liberală pe care o reprezint şi o sprijin în Parlamentul României, în aceeaşi măsură în care colegii parlamentari de profesie avocaţi sau medici se implică în perfectarea legislaţiei din domeniu, ca membri ai Comisiei juridice, de sănătate şi nu numai. Consider , în urma dezbaterilor din Parlamentul României, forma la care a ajuns Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar este una care modernizează şi aduce în prezent România în raport cu tot ce înseamnă siguranţa alimentară şi servicii veterinare. Este totodată şi o responsabilizare a sistemului, într-un spaţiu european şi nu numai, în care siguranţa alimentară şi barierele comerciale depind aproape întru totul de medicii veterinari - atât cei din mediul public, cât şi pentru cei din mediul privat. Vreau le mulţumesc tuturor colegilor care au semnat alături de mine pentru iniţierea acestui act normativ, vreau le mulţumesc şi celor care au contribuit cu amendamente utile în formarea fără echivoc a formei actului normativ. Adresez un apel, o rugăminte, în numele colegilor medici veterinari, nu cădeţi în capcana informaţiilor false, ci citiţi proiectul de lege în forma amendată şi susţineţi adoptarea acestei legi moderne. Doar aşa vom putea punem capăt monopolului din industria medicamentelor de uz veterinar, un monopol care, dacă nu este stopat, nu va face decât crească pericolul pentru sănătatea noastră, a tuturor. Mulţumesc. Deputat PSD Liviu Harbuz.
10 Dec 2015  Sursa: stenograme parlament
10.
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice generate de boli şi/sau dăunători la plante şi animale, de un incident de mediu sau alţi factori naturali, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 2/2014. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât cu majoritate de voturi - 33 de voturi pentru şi două abţineri - se supună plenului Camerei Deputaţilor raportul de respingere asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu, din următorul motiv: modificările aduse de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2014 asupra Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 sunt substanţiale şi implică atât schimbări de conţinut, cât şi de formă a iniţiativei legislative. Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
02 Dec 2015  Sursa: stenograme parlament
Prev / Next

Nici un comentariu pentru “Iulia-maria Trif”

Lasa un comentariuHarta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.