Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Daniel Constantin, candidat D Bucuresti alegeri 2016
Daniel Constantin
 > Sumar  > Declarații
Declarații
Exemplu: "pensii", "taxe", etc
1.
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Menţionăm prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei, depus anterior. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 20 din Legea-cadru nr. 284/2010 cu un nou alineat, prin care personalul din sectorul bugetar care are titlu ştiinţific de doctor, obţinut după intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010, şi îşi desfăşoară activitatea în instituţii publice în domeniul în care a obţinut titlul beneficieze de un spor de 15% din salariul de bază. De asemenea, se propune ca această prevedere deroge de la prevederile art. 22 din Legea-cadru nr. 284/2010 care limitează cuantumul maxim al sporurilor de care poate beneficia personalul bugetar la 30% din salariul de bază. În urma reluării dezbaterilor, în şedinţa din 3 iunie 2015, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 4 abţineri, respingerea proiectului de lege. La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, punctul de vedere negativ al Guvernului. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 3 iunie, a participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Ion Gibescu, director în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 de deputaţi, din totalul de 24 de membri. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 3 martie 2015. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României. mulţumesc.
03 Dec 2015  Sursa: stenograme parlament
2.
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Cele două comisii, Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru muncă, au dezbătut propunerea legislativă în şedinţa comună din 26 mai 2015. La lucrări au fost prezenţi 23 de deputaţi din totalul de 24 de membri ai Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi 18 deputaţi din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie. La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Gabriel Lungu, secretar de stat în Ministerul Muncii, doamna Mihaela Ungureanu, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Dizabilităţi şi doamna Anca Ilie, consilier la Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Dizabilităţi. În urma reexaminării, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi menţinerea soluţiei iniţiale de respingere a propunerii legislative. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. mulţumesc.
03 Dec 2015  Sursa: stenograme parlament
3.
: Raport comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de prima Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 18 martie 2015. Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare completarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, în sensul alinierii salariilor aferente funcţiilor de secretar al unităţii administrativ-teritoriale la nivelul indemnizaţiilor funcţiilor de demnitate publică alese de la nivelul administraţiei publice locale. Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat propunerea legislativă menţionată mai sus în şedinţa din 28 aprilie 2015. La lucrările comisiei, şi-au înregistrat prezenţa 34 de deputaţi din totalul de 34 de membri ai comisiei. Comisia pentru muncă şi protecţie socială a examinat propunerea legislativă în şedinţa din 19 mai 2015. La lucrările comisiei, şi-au înregistrat prezenţa 23 de deputaţi din totalul de 24 de membri ai comisiei. La dezbateri a participat un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative. mulţumesc.
03 Dec 2015  Sursa: stenograme parlament
4.
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Raport suplimentar Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei iniţiale de respingere a propunerii legislative. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. La lucrări, şi-au înregistrat prezenţa 23 de deputaţi, din totalul de 24 de membri ai comisiei. La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, doamna Simona Bordeianu, director în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României. mulţumesc.
03 Dec 2015  Sursa: stenograme parlament
5.
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică se intitulează "Necesitatea adoptării cât mai urgente a Legii salarizării unitare a bugetarilor." Tema salarizării personalului bugetar este una mereu actuală şi foarte complexă, iar iniţiativa unificării legislaţiei salarizării din sistemul public, chiar şi numai sub umbrela unor principii unice, este una destul de dificilă, întrucât cadrul normativ în materie are aproximativ 1.200.000 de destinatari - salariaţi bugetari şi instituţii care aplică dispoziţiile respective. Legile adoptate până în prezent în domeniul salarizării nu au condus însă la o salarizare unitară, chiar dacă acesta a fost scopul declarat, şi nici la o simplificare a salarizării, dimpotrivă, au creat discrepanţe şi mai mari între salariaţii bugetari, chiar şi în cadrul aceloraşi categorii profesionale. Actualul sistem se bazează pe o ierarhie a funcţiilor în cadrul subsistemelor, nu pe o ierarhie a tuturor funcţiilor. Din această concepţie rezultă şi diferenţele salariale despre care se tot vorbeşte în diferite medii. În prezent, se poate constata o nedumerire generală cu privire la interpretarea şi aplicarea acestor legi, inclusiv din partea iniţiatorilor ei, o practică total neunitară la nivelul instituţiilor publice, al instituţiilor de control, fiind în situaţia paradoxală ca aceeaşi soluţie fie în acelaşi timp corectă, dar şi incorectă din punct de vedere legal, ceea ce a generat o multitudine de nemulţumiri, contestaţii şi acţiuni în justiţie care puteau fi evitate. Din păcate, la acest moment, multe din soluţii sunt ireversibile. Stimaţi colegi, pot da ca exemplu salarizarea din administraţia publică locală. Deşi au fost trase numeroase semnale de alarmă cu privire la nivelul salariilor personalului din administraţia publică locală, ca urmare a creşterii salariului minim pe economie, s-a creat o situaţie de inechitate între salariaţii din administraţia publică locală şi cei care beneficiază de salariul minim pe economie. Astfel, funcţionarii publici şi personalul contractual cu studii medii care au o vechime în specialitatea studiilor şi o experienţă profesională de minimum 7 ani sunt retribuiţi tot cu salariul minim pe economie. La fel sunt remuneraţi şi cei care au studii superioare, care atât la angajare, cât şi după 6 ani vechime au acelaşi salariu. Nu trebuie uităm faptul salariile mici din administraţia publică locală vor genera pensii la valoarea pensiilor sociale, care nu vor asigura traiul zilnic unei categorii care şi aşa a fost defavorizată ani de zile din cauza veniturilor salariale mici. De asemenea, nefiind pusă în practică o lege de salarizare unitară, s-au creat decalaje foarte mari între categoriile profesionale din sănătate, educaţie, administraţie publică locală. Menţinerea actualului nivel salarial, care nu stimulează lucrătorii, va crea premisele migrării forţei de muncă spre domeniul privat, motiv pentru care solicit sprijinul dumneavoastră în vederea punerii în aplicare cât mai curând posibil a unei legi privind salarizarea unitară a bugetarilor, care aibă la bază următoarele principii: caracterul unitar, supremaţia legii, echitate şi coerenţă, performanţa profesională, diferenţierea salariilor de bază/soldelor şi indemnizaţiilor în funcţie de nivelul la care se prestează activitatea, central, teritorial şi local, motivare şi sustenabilitate financiară. Deputat Virgil Delureanu, Colegiul nr. 4 Balş.
03 Dec 2015  Sursa: stenograme parlament
6.
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi menţinerea soluţiei iniţiale de respingere a proiectului de lege, considerându-se legislaţia în vigoare este acoperitoare, existând cadrul legal pentru autorizarea interpreţilor şi folosirea limbajului mimico-gestual oficial. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 de deputaţi din totalul de 24 de membri ai comisiei. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Mulţumesc, domnule preşedinte.
18 Nov 2015  Sursa: stenograme parlament
7.
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea unor acte normative din domeniul asistenţei sociale, respectiv abrogarea unor dispoziţii în scopul eliminării restricţiilor în ceea ce priveşte acordarea venitului minim garantat, a indemnizaţiei pentru creşterea copilului şi a alocaţiei pentru susţinerea familiei. Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative, deoarece soluţia propusă generează un impact negativ asupra veniturilor bugetare locale, prin scăderea gradului de colectare a taxelor. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 28 aprilie 2015 a participat doamna Mihaela Grecu, director în Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 de deputaţi din totalul de 24 de membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 4 martie 2015. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. mulţumesc.
09 Nov 2015  Sursa: stenograme parlament
8.
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se propune ca pentru persoanele care au o vechime neîntreruptă în câmpul muncii de cel puţin 35 de ani la data depunerii cererii de a beneficia de şomaj la Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă, indemnizaţia de şomaj fie acordată până la data îndeplinirii condiţiilor legale de pensionare pentru limită de vârstă. Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative, deoarece contravine principiului de bază al Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. În conformitate cu prevederile art. 55 al Camerei Deputaţilor, la dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 28 aprilie 2015 a participat doamna Simona Bordelanu, director în Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 de deputaţi din totalul de 24 membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi pentru. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 25 februarie 2015. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. mulţumesc.
09 Nov 2015  Sursa: stenograme parlament
9.
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 28 aprilie 2015 a participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, doamna Gabriela Coman, preşedinta Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţii. La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 de deputaţi din totalul de 24 membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 25 februarie 2015. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative, întrucât aceasta a rămas fără obiect. mulţumesc.
09 Nov 2015  Sursa: stenograme parlament
10.
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Prin acest proiect de lege se propune înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Evaluare, Formare Profesională şi Autorizarea Interpreţilor în Limbaj Mimico-Gestual. Consiliul îşi va desfăşura activitatea în domeniul formării profesionale continue şi al evaluării permanente. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 28 aprilie 2015 a participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, doamna Anca Ilie, consilier în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Dizabilităţi. La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 de deputaţi din totalul de 24 de membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat, cu unanimitate de voturi. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 2 septembrie 2014. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative. mulţumesc.
09 Nov 2015  Sursa: stenograme parlament
Prev / Next

Nici un comentariu pentru “”

Tag-uri din presă
cel care a preluat conducerea PC de la Dan Voiculescu 
Date de contact
Flux RSS   Declarații
22 Dec
2016
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi colegi, Vârsta nu mi-a permis ca, în 1989, să fiu implicat în Revoluţia română, dar am vrut să vorbesc ast... 
21 Dec
2016
: (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Constantin Daniel, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 42 municipiul Bucureşti, Jur credinţă patriei mel... 
28 Jun
2016
: Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Mulţumesc colegilor pentru votul pe care l-au dat astăzi, după 26 de ani în care sunt convins că toată clasa politică românească, în campanie sau ... 
28 Jun
2016
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Este un proiect de lege esenţial pentru dezvoltarea agriculturii româneşti, pentru trecerea într-o altă etapă din punct de vedere al dez... 
08 Jun
2016
: Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Prin acest vot, cred că Parlamentul României şi-a redobândit în mod real atribuţia pe care o avea şi pe care nu şi-a exercitat-o de foarte... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.